1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem doménu https://pivovar-kynsperk.cz a provozovatelem exkurze je obchodní společnost: Kynšperský pivovar s.r.o., IČ: 29111536, se sídlem/místem podnikání: Sokolovská 482/40, 35751 Kynšperk nad Ohří, OR: Krajský soud Plzen oddíl C, vložka 25536 ze dne 30.12.2010.

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb v cestovním ruchu uzavírané mezi prodávajícím (poskytovatelem služby) (dále jen prodávající/podnikatel) a kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.pivovar-kynsperk.cz

Pokud je kupujícím konečný spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (Zákon č.89/2012 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších novel.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o poskytování služeb, přičemž odesláním objednávky kupující s těmito podmínkami souhlasí.


Provozovna:

Areál Kynšperského pivovaru
Sokolovská 482/40
35751 Kynšperk nad Ohří

Provozní doba: Po-Pá 12:00–17:00 | So 13:00–14:00
Telefon: +420 778 009 058, Email: turistika@pivovar-kynsperk.cz


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje služeb a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na našich internetových stránkách a to ve formě online rezervace. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky/rezervace ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech vyžadovaných údajů ve formuláři kupující rezervaci/objednávku odešle-potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení rezervace/objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.


3. NÁKLADY NA DODÁNÍ A ZPŮSOB PLATBY

Cenu za služby může kupující uhradit prodávajícímu způsobem vymezených na internetových stránkách, v tomto případě platbou kartou. Exkurzi je možné zaplatit i na místě bez rezervace, pouze však v případě zda jsou volná místa.


Online rezervace

Na webových strankach www.pivovar-kynsperk.cz se provádí předběžná rezervace exkurze. Kupující obdrží potvrzení o zaplacení exkurze na email s uvedením výše platby. Po provedení platby kupujícího bude kontaktovat pracovník prodávajícího na uvedené kupujícím kontaktní údaje a dohodne s nim konkrétní datum a čas exkurze.

Kupující může také kontaktovat prodávajícího na uvedený e-mail nebo telefonní číslo: Email: turistika@pivovar-kynsperk.cz, telefon: +420 778 009 058.


Zrušení online rezervace

Pokud se kupující nemůže zúčastnit exkurze v dohodnutý termín, musí to oznámit prodávajícímu alespoň jeden pracovní den předem. Prodávající nabídne kupující jiný termín. V případě, že kupujícímu náhradní termín nebude vyhovovat, prodávající vrátí kupujícímu 100% ceny.


4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících shromažďuje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výlučně pro vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.

Informace o kupujících shromažďuje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výlučně pro vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.


4.1 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, adresa elektronické pošty, číslo účtu, číslo občansého průkazu a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


4.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li si kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat pomocí emailu turistika@pivovar-kynsperk.cz. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


4.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při přihlášení k novinkách formou newslettru nebo SMS) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


4.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


4.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


4.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


4.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


4.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


4.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


4.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

5.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


5.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Žádná z cookie použitá na webových stránkách prodávajícího nesbírá informace mající povahu osobních údajů kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Kupující má kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies na webových stránkách prodávajícího a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče kupujícího.